Parowan , Utah

Parowan turns 145

Salt Lake City , Utah

Baptism

Rev. Steve Sandlin baptizes Steve Davis at the Central Christian Church

Eureka , Utah

Centennial Train

Fillmore , Utah

Centennial Ball

Close Menu